Tilsyn 16.05.2022

May 20, 2022

http://www.kirsebaergaarden.dk/wp-content/uploads/2022/05/Tilsynsrapport-16.05.22-4.docx

Tilsynsrapport
Institution: Kirsebærgården
Dato: 16.05.2022                Tilsynsførendes navn: Heidi Sandberg                    Anmeldt besøg                                                                                                     
Vagtplan: ok       Straffe-og børneattester: ok               Børnelister: ok  
 Antal børn i alt 135 / i dag: 103              Antal voksne i alt 33 / i dag: 31     hvoraf 15 er uddannet  

Aktuelt:

PL Lise Fortæller at de har ansat to nye pædagoger, samt to nye pæd. medhjælpere siden årsskiftet.

De nye familiestuer er nu fyldt op med børn og det går rigtig fint på stuerne.

Lise vil fremadrettet prioritere at være på alle stuerne på skift i en halv times tid hver dag i en uge.

Hun vil gøre det for at få en fornemmelse for hvordan det går på samtlige stuer med både personalet og børnene. Efterfølgende vil der blive afholdt et møde med den respektive stueleder om hvad der har været i fokus og hvad der evt. kan arbejdes med.

Hun er allerede startet og vil forsøge at planlægge det ca. hver anden måned, på den måde nås alle stuerne på et år.

Dagens aktiviteter:

Dagens besøg foregår om eftermiddagen. Der startes med en samtale med PL Lise.

Nogle af børnehavebørnene har været afsted på tur, der leges udendørs både på legepladserne, både store og små børn er ude. Tilsynet observerer på en stue mens vuggestuebørnene spiser, og også efter de er kommet udenfor, samt i haven/legepladsen hvor familiestuerne opholder sig.

Tilsynets observationer og dialog om praksis.

Det følgende er beskrevet som en sammenhængende observation, hvor der slutteligt gives en status under de tre nedenstående punkter:

1. Sociale relationer

— positiv voksenkontakt hver dag

2. Inklusion og fællesskab

— børne- og ungefællesskaber til alle

3. Sprogindsatsen

— muligheder gennem sprog

Observationsbeskrivelse:

Inde hos en af de to vuggestue grupper spises der efter børnenes middagslur.

Der er 12 børn og 3 voksne fordelt på to borde. Nogle af børnene snakker, de spørger, peger og smiler.

Stemningen virker rolig og positiv.

De voksne er opmærksomme på børnene og deres signaler. En dreng ved det ene bord henvender sig flere gange til den voksne ved bordet. Drengen kan nogle ord, men de er lidt svære at forstå. Den voksne forsøger at forstå barnet, gætter sig lidt frem og til sidst virker det til at barnet føler sig forstået.

En lille gruppe børn laver nogle høje lyde, den voksne der sidder ved siden af, siger til dem:

Er det fordi I er færdige med at spise at I siger sådan”?

Et af børnene svarer: ””ja

Den voksne: ”Ved I hvad, når vi kommer ud på legepladsen, så kan I bruge jeres høje stemmer”

Børnene skiftevis venter, klapper lidt i hænderne/på bordet, den ene ”kører” lidt uroligt rundt på stolen. De vil tydeligvis meget gerne ud at lege.

En af de voksne begynder at rydde op ved bordene, alle synger en sang og der pustes lys ud.

Mens alle børnene sidder på deres pladser, får de duppet lidt solcreme i ansigtet af en af de voksne, børnene får herefter hjælp til at smøre cremen ud, de største børn forsøger selv at smøre deres ansigt med lidt guidning fra de voksne.

En voksen rejser sig, fanger børnenes opmærksomhed og hvisker at alle må rejse sig, der synges en sang og alle går ud i garderoben.

Ude på legepladsen:

Børnene er fordelt rundt på den aflange legeplads. Nogle sidder i sandkassen, andre kører rundt med små trillebøre, en gruppe børn står henne ved en regnvandstønde, en voksen har åbnet lidt for hanen og børnene leger med vandet og nogle små skåle. Et af de mindre børn står helt tæt ved og observerer nogle af de lidt større børn. Barnet er tydeligvis optaget af hvad de større børn gør og siger. En voksen ser dette og siger til barnet at det kan hente en skål og være med. Barnet går afsted og ender med at finde en si, som det forsøger at fange vand i.

En voksen sidder på en bænk og er i gang med sysler(hækle). Engang i mellem kommer der børn hen til hende for at vise noget de er i gang med, en af børnene har fx fundet en snegl. Den voksne virker interesseret og taler med børnene om deres fund og lege.

En voksen går rundt og river blade sammen, samtidig holder hun øje med tre børn der sidder i en stor sansegynge. Efter lidt tid går hun hen til børnene, da en af dem gerne vil ned fra gyngen.

Samspillet ml. de voksne og børnene opleves som positivt og der observeres omsorgsfulde voksne der virker interesserede og nærværende.

Alle børn synes at være i gang med små lege, et par børn bliver afhentet af deres forældre.

Et par voksne har nu fri og går rundt og siger farvel.

Ude i den store have/legeplads:

De voksne er fordelt fint rundt på legepladsen. Alle børnene virker optagede af forskellige lege, der observeres ikke nogen børn der går alene rundt eller der virker uden for fællesskabet.

Fem store drenge leger henne ved en stor regnvandstønde.

De kravler op på siden af den og hopper ned i sandkassen. Drengene skiftes til at hoppe – en pige sidder på hug foran tønden og leger med vandet der drypper ud af hanen. En af drengene står og kigger lidt inden

han hopper, men finder ud af at hoppe ved siden af pigen, selvom det kræver lidt ekstra koncentration. Børnene formår alle at lege deres to forskellige lege sideløbende uden nogen form for konflikt.

Rundt omkring foregår mange forskellige samtaler, forældre kommer igennem legepladsen for at afhente deres børn. Der siges farvel og gives hånd.

Henne ved hø-huset:

Omkring 3-5 børn leger sammen. De leger en katte-leg og at de er på ferie.

Et af børnene til sin ven: ”Hvad hedder du”?

Vennen: ”Miau

Børnene kaster rundt med halm. En pige råber: ”slik slik, hvem vil have slik”?

Børnene leger at de deler slik ud til hinanden, pigen fra før siger: ”spisetid

Alle børnene samles, de har tallerkener hvor deres ”mad” serveres på.

En pige siger: ”Vi skal have slik til frokost alle sammen”.

Et par af børnene går til og fra legen, men holder sig i nærheden af huset.

Legen opleves som positiv og sjov for alle børnene der er med. De børn der går fra ind i mellem og kommer tilbage til legen, er velkomne og alle har hele tiden en rolle i legen.

Nærved sidder en voksen og snakker med et barn, der kommer engang ind mellem børn hen til hende for at snakke eller vise hende noget de er i gang med.

Ved et borde-bænkesæt sidder et par voksne og to mindre børn der får noget mad og drikke, børnene ser ud til at være vågnet fra deres lur for nyligt. Den voksne hjælper børnene og sørger for at de får drukket og spist.

Dagens observationer er øjebliksbilleder og kun et lille udsnit det levede liv i Kirsebærgården. Generelt opleves miljøet i institutionen som trygt og der virker til at være grobund for god udvikling for børnene, og personalet virker, som tidligere nævnt, interesserede og nærværende.

Tilsynet afsluttes.

1. Sociale relationer

— positiv voksenkontakt hver dag

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne:

1. Er det pædagogiske personale imødekommende og lydhør overfor børnene?

2. Taler personalet med børnene om deres oplevelser og ideer, bærer samværet præg af interesse for børnene?

3. Er det pædagogiske personale til rådighed og tilbyder sin hjælp, når barnet er usikkert, bange eller ked af det?

4. Er personalets sprog og handling tilpasset barnets udtryk, og viser personalets handling overfor barnet, at barnets perspektiv er forstået?

5. Er personalets engagement og opmærksomhed rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Personalet virker imødekommende og fokuserede i forhold til den pædagogiske opgave. Ved dagens besøg ses voksne der justerer sig fint i forhold til børnene, deres udvikling og personlighed. Personalet gør sig tilgængelig for børnene og deres tilgang synes omsorgsfuld og guidende. Indsatsen under dette punkt kan der derfor arbejdes fint videre med.

2. Inklusion og fællesskab

— børne- og ungefællesskaber til alle

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne:

1. Er der adgang til forskellige legemuligheder fx rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk udfordrende leg?

2. Hjælper det pædagogiske personale de børn, der sidder passivt, går formålsløst rundt og/eller forstyrrer legen for andre med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet? Er der balance mellem voksen- og børneinitierede aktiviteter?

3. Hjælper det pædagogiske personale børnene med at løse konflikter, hvis de ikke selv kan, ved at tale om, hvad der skete?

4. Sørger det pædagogiske personale for at børnene inddrages i dagligdagens opgaver og rutiner?

5. Bærer samværet mellem børnene præg af, at alle børn er med i børnefællesskaber med positive barn-barn relationer?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Som nævnt tidligere under observationen, opleves der positive børnefællesskaber og ingen børn synes uden for disse fællesskaber. I institutionen er der gode legemuligheder og børnene har i kraft af disse, rig mulighed for at lege og udfolde sig. Indsatsen kan fortsættes.

3. Sprogindsatsen

— muligheder gennem sprog

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne

1. Understøtter det fysiske læringsrum børnenes sproglige udvikling (plakater, billeder, dekorationer, dokumentation mv.)? Er der materialer (fx bøger, spil og klæd-ud-tøj) tilgængelige for børnene, og inviterer ruminddeling og indretning til forskellige lege og aktiviteter, herunder sproglig interaktion mellem børnene (fx læsekrog, malerværksted, rytmikrum)?

2. Er der gode betingelser for kommunikation i form af en god fordeling af voksne og børn, opdeling i mindre børnegrupper og et lavt støjniveau?

3. Arbejdes der systematisk med sprogunderstøttende strategier, og finder der samtaler sted mellem børn og voksne, hvor den voksne bevidst ”udvider” og ”strækker” børnenes sprog?

4. Tilpasser de voksne deres sprogbrug til det enkelte barn med fokus på nærmeste udviklingszone?

5. Lægges der vægt på i den daglige praksis, at der leges med sprog gennem fx rim, remser, sprogleg/sprogfjolleri, sang/sanglege eller læsning?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Personalet virker opmærksomme på de henvendelser de får fra børnene.

Med de små børn er der yderligere opmærksomhed på gestik og børnenes kropssprog, for at nå en fælles forståelse.

Personalet opleves generelt som opmærksomme, åbne og interesserede i det børnene vil fortælle dem.

Det sproglige miljø har gode betingelser, bl.a. pga. mulighederne for opdeling af børnene, dette bibringer mindre støj og et mere overskueligt miljø for børnene. Det mere systematiske og fokuserede sprogarbejde blev ikke observeret ved dagens besøg – ex: eventyr, højtlæsning, spil, samtaler om tal/bogstaver mm. Det er dog tilsynets opfattelse at personalet i Kirsebærgården har disse elementer med i deres pædagogiske dagligdag med børnene.

Indsatsen under dette punkt kan vedligeholdes.

Samlet vurdering og opfølgning:

Ud fra dagens observationer og samtale, vurderes det at personalet i Kirsebærgården arbejder både struktureret og målrettet med den pædagogiske opgave.

Der gives tre vedligeholdt-indsatser under de nævnte punkter og der kan derfor videreudvikles på den allerede eksisterende praksis.