Author Archive

Tilsyn 16.05.2022

May 20, 2022

http://www.kirsebaergaarden.dk/wp-content/uploads/2022/05/Tilsynsrapport-16.05.22-4.docx

Tilsynsrapport
Institution: Kirsebærgården
Dato: 16.05.2022                Tilsynsførendes navn: Heidi Sandberg                    Anmeldt besøg                                                                                                     
Vagtplan: ok       Straffe-og børneattester: ok               Børnelister: ok  
 Antal børn i alt 135 / i dag: 103              Antal voksne i alt 33 / i dag: 31     hvoraf 15 er uddannet  

Aktuelt:

PL Lise Fortæller at de har ansat to nye pædagoger, samt to nye pæd. medhjælpere siden årsskiftet.

De nye familiestuer er nu fyldt op med børn og det går rigtig fint på stuerne.

Lise vil fremadrettet prioritere at være på alle stuerne på skift i en halv times tid hver dag i en uge.

Hun vil gøre det for at få en fornemmelse for hvordan det går på samtlige stuer med både personalet og børnene. Efterfølgende vil der blive afholdt et møde med den respektive stueleder om hvad der har været i fokus og hvad der evt. kan arbejdes med.

Hun er allerede startet og vil forsøge at planlægge det ca. hver anden måned, på den måde nås alle stuerne på et år.

Dagens aktiviteter:

Dagens besøg foregår om eftermiddagen. Der startes med en samtale med PL Lise.

Nogle af børnehavebørnene har været afsted på tur, der leges udendørs både på legepladserne, både store og små børn er ude. Tilsynet observerer på en stue mens vuggestuebørnene spiser, og også efter de er kommet udenfor, samt i haven/legepladsen hvor familiestuerne opholder sig.

Tilsynets observationer og dialog om praksis.

Det følgende er beskrevet som en sammenhængende observation, hvor der slutteligt gives en status under de tre nedenstående punkter:

1. Sociale relationer

— positiv voksenkontakt hver dag

2. Inklusion og fællesskab

— børne- og ungefællesskaber til alle

3. Sprogindsatsen

— muligheder gennem sprog

Observationsbeskrivelse:

Inde hos en af de to vuggestue grupper spises der efter børnenes middagslur.

Der er 12 børn og 3 voksne fordelt på to borde. Nogle af børnene snakker, de spørger, peger og smiler.

Stemningen virker rolig og positiv.

De voksne er opmærksomme på børnene og deres signaler. En dreng ved det ene bord henvender sig flere gange til den voksne ved bordet. Drengen kan nogle ord, men de er lidt svære at forstå. Den voksne forsøger at forstå barnet, gætter sig lidt frem og til sidst virker det til at barnet føler sig forstået.

En lille gruppe børn laver nogle høje lyde, den voksne der sidder ved siden af, siger til dem:

Er det fordi I er færdige med at spise at I siger sådan”?

Et af børnene svarer: ””ja

Den voksne: ”Ved I hvad, når vi kommer ud på legepladsen, så kan I bruge jeres høje stemmer”

Børnene skiftevis venter, klapper lidt i hænderne/på bordet, den ene ”kører” lidt uroligt rundt på stolen. De vil tydeligvis meget gerne ud at lege.

En af de voksne begynder at rydde op ved bordene, alle synger en sang og der pustes lys ud.

Mens alle børnene sidder på deres pladser, får de duppet lidt solcreme i ansigtet af en af de voksne, børnene får herefter hjælp til at smøre cremen ud, de største børn forsøger selv at smøre deres ansigt med lidt guidning fra de voksne.

En voksen rejser sig, fanger børnenes opmærksomhed og hvisker at alle må rejse sig, der synges en sang og alle går ud i garderoben.

Ude på legepladsen:

Børnene er fordelt rundt på den aflange legeplads. Nogle sidder i sandkassen, andre kører rundt med små trillebøre, en gruppe børn står henne ved en regnvandstønde, en voksen har åbnet lidt for hanen og børnene leger med vandet og nogle små skåle. Et af de mindre børn står helt tæt ved og observerer nogle af de lidt større børn. Barnet er tydeligvis optaget af hvad de større børn gør og siger. En voksen ser dette og siger til barnet at det kan hente en skål og være med. Barnet går afsted og ender med at finde en si, som det forsøger at fange vand i.

En voksen sidder på en bænk og er i gang med sysler(hækle). Engang i mellem kommer der børn hen til hende for at vise noget de er i gang med, en af børnene har fx fundet en snegl. Den voksne virker interesseret og taler med børnene om deres fund og lege.

En voksen går rundt og river blade sammen, samtidig holder hun øje med tre børn der sidder i en stor sansegynge. Efter lidt tid går hun hen til børnene, da en af dem gerne vil ned fra gyngen.

Samspillet ml. de voksne og børnene opleves som positivt og der observeres omsorgsfulde voksne der virker interesserede og nærværende.

Alle børn synes at være i gang med små lege, et par børn bliver afhentet af deres forældre.

Et par voksne har nu fri og går rundt og siger farvel.

Ude i den store have/legeplads:

De voksne er fordelt fint rundt på legepladsen. Alle børnene virker optagede af forskellige lege, der observeres ikke nogen børn der går alene rundt eller der virker uden for fællesskabet.

Fem store drenge leger henne ved en stor regnvandstønde.

De kravler op på siden af den og hopper ned i sandkassen. Drengene skiftes til at hoppe – en pige sidder på hug foran tønden og leger med vandet der drypper ud af hanen. En af drengene står og kigger lidt inden

han hopper, men finder ud af at hoppe ved siden af pigen, selvom det kræver lidt ekstra koncentration. Børnene formår alle at lege deres to forskellige lege sideløbende uden nogen form for konflikt.

Rundt omkring foregår mange forskellige samtaler, forældre kommer igennem legepladsen for at afhente deres børn. Der siges farvel og gives hånd.

Henne ved hø-huset:

Omkring 3-5 børn leger sammen. De leger en katte-leg og at de er på ferie.

Et af børnene til sin ven: ”Hvad hedder du”?

Vennen: ”Miau

Børnene kaster rundt med halm. En pige råber: ”slik slik, hvem vil have slik”?

Børnene leger at de deler slik ud til hinanden, pigen fra før siger: ”spisetid

Alle børnene samles, de har tallerkener hvor deres ”mad” serveres på.

En pige siger: ”Vi skal have slik til frokost alle sammen”.

Et par af børnene går til og fra legen, men holder sig i nærheden af huset.

Legen opleves som positiv og sjov for alle børnene der er med. De børn der går fra ind i mellem og kommer tilbage til legen, er velkomne og alle har hele tiden en rolle i legen.

Nærved sidder en voksen og snakker med et barn, der kommer engang ind mellem børn hen til hende for at snakke eller vise hende noget de er i gang med.

Ved et borde-bænkesæt sidder et par voksne og to mindre børn der får noget mad og drikke, børnene ser ud til at være vågnet fra deres lur for nyligt. Den voksne hjælper børnene og sørger for at de får drukket og spist.

Dagens observationer er øjebliksbilleder og kun et lille udsnit det levede liv i Kirsebærgården. Generelt opleves miljøet i institutionen som trygt og der virker til at være grobund for god udvikling for børnene, og personalet virker, som tidligere nævnt, interesserede og nærværende.

Tilsynet afsluttes.

1. Sociale relationer

— positiv voksenkontakt hver dag

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne:

1. Er det pædagogiske personale imødekommende og lydhør overfor børnene?

2. Taler personalet med børnene om deres oplevelser og ideer, bærer samværet præg af interesse for børnene?

3. Er det pædagogiske personale til rådighed og tilbyder sin hjælp, når barnet er usikkert, bange eller ked af det?

4. Er personalets sprog og handling tilpasset barnets udtryk, og viser personalets handling overfor barnet, at barnets perspektiv er forstået?

5. Er personalets engagement og opmærksomhed rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Personalet virker imødekommende og fokuserede i forhold til den pædagogiske opgave. Ved dagens besøg ses voksne der justerer sig fint i forhold til børnene, deres udvikling og personlighed. Personalet gør sig tilgængelig for børnene og deres tilgang synes omsorgsfuld og guidende. Indsatsen under dette punkt kan der derfor arbejdes fint videre med.

2. Inklusion og fællesskab

— børne- og ungefællesskaber til alle

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne:

1. Er der adgang til forskellige legemuligheder fx rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk udfordrende leg?

2. Hjælper det pædagogiske personale de børn, der sidder passivt, går formålsløst rundt og/eller forstyrrer legen for andre med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet? Er der balance mellem voksen- og børneinitierede aktiviteter?

3. Hjælper det pædagogiske personale børnene med at løse konflikter, hvis de ikke selv kan, ved at tale om, hvad der skete?

4. Sørger det pædagogiske personale for at børnene inddrages i dagligdagens opgaver og rutiner?

5. Bærer samværet mellem børnene præg af, at alle børn er med i børnefællesskaber med positive barn-barn relationer?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Som nævnt tidligere under observationen, opleves der positive børnefællesskaber og ingen børn synes uden for disse fællesskaber. I institutionen er der gode legemuligheder og børnene har i kraft af disse, rig mulighed for at lege og udfolde sig. Indsatsen kan fortsættes.

3. Sprogindsatsen

— muligheder gennem sprog

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne

1. Understøtter det fysiske læringsrum børnenes sproglige udvikling (plakater, billeder, dekorationer, dokumentation mv.)? Er der materialer (fx bøger, spil og klæd-ud-tøj) tilgængelige for børnene, og inviterer ruminddeling og indretning til forskellige lege og aktiviteter, herunder sproglig interaktion mellem børnene (fx læsekrog, malerværksted, rytmikrum)?

2. Er der gode betingelser for kommunikation i form af en god fordeling af voksne og børn, opdeling i mindre børnegrupper og et lavt støjniveau?

3. Arbejdes der systematisk med sprogunderstøttende strategier, og finder der samtaler sted mellem børn og voksne, hvor den voksne bevidst ”udvider” og ”strækker” børnenes sprog?

4. Tilpasser de voksne deres sprogbrug til det enkelte barn med fokus på nærmeste udviklingszone?

5. Lægges der vægt på i den daglige praksis, at der leges med sprog gennem fx rim, remser, sprogleg/sprogfjolleri, sang/sanglege eller læsning?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Personalet virker opmærksomme på de henvendelser de får fra børnene.

Med de små børn er der yderligere opmærksomhed på gestik og børnenes kropssprog, for at nå en fælles forståelse.

Personalet opleves generelt som opmærksomme, åbne og interesserede i det børnene vil fortælle dem.

Det sproglige miljø har gode betingelser, bl.a. pga. mulighederne for opdeling af børnene, dette bibringer mindre støj og et mere overskueligt miljø for børnene. Det mere systematiske og fokuserede sprogarbejde blev ikke observeret ved dagens besøg – ex: eventyr, højtlæsning, spil, samtaler om tal/bogstaver mm. Det er dog tilsynets opfattelse at personalet i Kirsebærgården har disse elementer med i deres pædagogiske dagligdag med børnene.

Indsatsen under dette punkt kan vedligeholdes.

Samlet vurdering og opfølgning:

Ud fra dagens observationer og samtale, vurderes det at personalet i Kirsebærgården arbejder både struktureret og målrettet med den pædagogiske opgave.

Der gives tre vedligeholdt-indsatser under de nævnte punkter og der kan derfor videreudvikles på den allerede eksisterende praksis.

Majbrev

April 29, 2022

Kære forældre

Tak for opbakningen på forældremødet! Der hænger nye oversigter over bestyrelse og støtteforening på tavlerne nu.  I forlængelse af forældremødet vil vi gøre alle jer andre opmærksomme på at vi ”kun” mødes på søndag til Maj-fest og ikke også lørdag til arbejdsdag som først planlagt. Der er en del som stadigvæk ikke er medlem af Kirsebærgårdens facebook side ”Kirsebærgården – et Børnehus”, det er vigtigt for os at alle er med, så vi kan kommunikere ud med hurtige beskeder og nå alle….

Bøllehatte og solcreme

Sidste år valgte at lade børnene have deres ”egen” solhat til brug gennem dagen og det holder vi fast ved – det betyder at den hænger på deres plads når vi går ind til frokost og derfor er den samme der kommer på igen når de skal ud. Bøllehattene bliver vasket minimum 2 gange om ugen.

Solcreme bruger vi også igen. Det er vigtigt at I selv husker det om morgenen hjemmefra med egen solcreme da vi først smører ind om eftermiddagen og Kirsebærgårdens solcreme er ikke til låns

Pasning fredag d. 27. maj

Der hænger også pasningslister til fredagen efter Kristi himmelfartsdag hvor I skal skrive tidspunkt for pasning eksempelvis 8.30-16.00 eller F hvis jeres barn holder fri. Når der er pasning skal alle have madpakker med til frokost da køkkenpersonalet holder fri. Vi sørger for formiddags og eftermiddagsmad som altid. Deadline for tilmelding er mandag d. 9. maj kl. 9.00

Pædagogisk

Storetur

Hver mandag er der storetur, hvor vi kommer langt omkring, så langt som kræfterne rækker… Bredegrund, Femøren, og Amager Strandpark er oplagte ture og dermed en lang strækning der bliver tilbagelagt. Når vi går ved trafikerede veje går vi 2 og 2 og synger. Så snart vi kommer til et område hvor der kan løbes, bliver det brugt. Da ingen små er med, sender vi ikke nogen i forvejen men løber i samlet flok. Vi har maden med hjemmefra og spiser derfor ude og når først hjem igen når de ”små” dandere – og det er en ekstra gevinst at få lov at blive ude, så føles man rigtig stor. Det er en fornøjelse at være med som voksen på disse ture, her ser man for alvor hvad de har lært og kan sammen. De er meget fantasifulde og legende, selv de mest lege-uvenlige steder laver de noget sjovt sammen. Gruppen og legerelationerne ændrer sig på tur, men alle er med og der er ingen konflikter. Der er også tid til drillerier og til at synge nogen af de mere frække sange.

Fester

Majfest søndag d. 1. maj

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen. Kransen O for omega – enden, og hermed er beskrevet mennesket i nutiden imellem fortid og fremtid.

Det er også en fest hvor vi hylder fællesskabet, så alle familier har en ret med til fælles frokostbord, husk at det I medbringer skal svare til det I spiser, så vi ikke kommer til at mangle mad som det er sket før. Festen går ud på at få ordnet majstangen, med krans og silkebånd for naturligvis, og se de store børn danse om stangen til sidst. Så smør sangstemmerne. Bjarne vil sørge for mindre arbejdsopgaver så der ikke opstår kedelige stunder 😊

Aprilbrev

April 1, 2022

                                      

Kære forældre

Årligt forældremøde og generalforsamling torsdag d. 21. april kl. 19.00:

Efter flere år i træk at have udskudt og aflyst glæder vi os endelig til at kunne afholde det årlige forældremøde helt normalt. Der er valg blandt vuggestueforældre og forældre fra familiestuerne til både støtteforening og bestyrelse så det må I gerne overveje hver især.

Arbejdsweekend 2. og 3. april fra kl. 9.00-14.00

Støtteforeningen sørger for lækker forplejning og der er masser af opgaver om ikke andet så at klappe takten for dem der er i gang 😉 kom gerne og meld jer endnu bedre til via facebook – er I der ikke allerede så hedder siden ”Kirsebærgården – et Børnehus”

Påskepasning

I pasningsperioden frem til påske gælder det at børnene skal have madpakker med til frokost da køkkenet er lukket. Vi sørger for drikkevarer, formiddagsmad & eftermiddagsmad. Det er vigtigt at være opmærksom på den tid I har skrevet på – da personalets skema er lagt efter det og Kirsebærgården er ikke åbent lige så længe som normalt. Pasning er kun for de børn der er tilmeldt!

Pædagogisk:

Udeliv

Vi har taget fat på sommerrytmen igen – det betyder at børnene er ude også om eftermiddagen. Jorden er stadigvæk kold og fugtig langt op af dagen, og der kommer tilsyneladende stadigvæk sne. Regn og vandpytter og leg med vand i det hele taget er super sjovt for jeres børn, men der kommer store skår i glæden hvis regnbukserne er fra sidste år og sidder op under knæene, eller er købt så de kan bruges langt ind i 3. klasse. Så tjek op på det nu og sørg meget gerne for termotøj til under regntøjet i stedet for flyverdragt, når temperaturen tillader det – det giver god bevægelsesfrihed og det er der brug for 😉 Selvom vuggestuen er ude om eftermiddagen er det en god ide at vente med at hente de større børn således at de små har haven for sig selv nøjagtig som om vinteren hvor de er på stuen – det kommer mange indkøringer af nye børn i sommerhalvåret så det er et hensyn som er nødvendigt

Forbillede og efterligning

En stor del af vores pædagogik er lagt an på at de voksne foretager sig meningsfyldte handlinger således at de er inspiration til børnenes leg. Jo ”større” bevægelserne er og jo mere ”optaget” de voksne er desto mere inspirerende virker de på børnenes leg. Derfor fejer, river, snitter, skræller, strikker, saver, syr, vasker vi når vi er udenfor. Det er ovenikøbet ekstra fordrende hvis de voksne er begejstret for det de laver, eller jo mere nødvendigt de voksne oplever opgaven er jo bedre leger børnene. For at lykkes med det er vi som voksne nødt til at opdrage på os selv så opgaverne bliver løst efter hensigten og ikke med irritation – det kan jo også være noget man kan bruge derhjemme…

Børnene må meget gerne hjælpe til med det vi er i gang med – det er ofte en god måde at blive afleveret på idet handlingen optager barnets fokus sådan at afskeden med mor eller far bliver nemmere.

Fester:

Påskefest tirsdag d. 19. april

Som optakt til festen (det vil sige frem til 13. april) vil vi gerne have at hvert børnehavebarn medbringer et pustet æg til påsketræet i garderoben – og ikke nok med det vi vil også meget gerne høre hvilken farve mor eller far blev i hovedet da de pustede…. Æggene skal ikke farves hjemmefra, det satser vi påskeharen står for. Se i øvrigt kommende opslag i garderoben!

De største børn har i denne tid hemmeligheder for… (Sssh – gækkebreve), der er noget der skal gemmes, klippes, farves og sendes med posten hjem til mor og far. Reglen er at man må gætte 3 gange og hvis man ikke kan gætte hvem der er fra så skal det udløse et påskeæg så det håber vi at I er med på ӨӨӨӨ

Denne fest er en af de store Kristne højtider og det forklarer vi naturligvis ikke jeres børn – det er dog alligevel værd at overveje den åndelige begivenhed der indtræffer hvert år og derfor holder vi i Kirsebærgården først Påskefest efter Påskemorgen – altså tirsdag efter påske. I gamle dage (dem nogen af os er vokset op i…J) var skærtorsdag og Langfredag ikke at spøge med, intet var åbent, dagene var lange og stille og det var først søndag og mandag man fejrede påsken med venner og familie – måske er det en mulighed for, stadig i dag, at lukke ned for vild aktivitet og fest disse dage – noget alle børn og ikke mindst voksne kan have glæde af. Med påsken fejrer vi opstandelsen og i Kirsebærgården kommer det til udtryk ved at Kirsebærgården inden påske var klædt helt i grønt og er nu forvandlet til komplementærfarven rød og vores store påsketræ er sprunget ud med de smukkeste blomster. På træet er de pustede æg blevet malet røde (måske af påskeharen) og vi skal i parken og for familiestuerne på tagterrassen og se efter æg, hvis Påskeharen har været forbi der også. Hjemme igen skal vi klinke æg og spise påskefrokost.

Martsbrev

March 1, 2022

Kære forældre

Det ser ud som om vi er ovre de værste sygdomsperioder som har trukket store veksler på os alle og derfor er det skønt nu at kunne gå foråret i møde med et helt andet fokus. Vi glæder os til at se jer alle til de kommende forældremøder som er fordelt over marts måned. Det sidste er et opstartsmøde for nye forældre, en ting som vi har været nødt til også at nedprioritere de sidste år. Selve mødet går i alt sin enkelhed ud på at tale om de forventninger vi har til hinanden og måske lykkes med at få italesat alt det vi ikke har på skrift, eller uddybet det der står. Mødet er for de forældre der har børn som rykker fra vuggestue til børnehave eller som starter helt nyt i Kirsebærgården.

Forældremøder i marts:

 • 3. marts                        I børnehaven
 • 10. marts                      I familiegrupperne
 • 24. marts                      I vuggestuen
 • 31. marts                      Opstartsmødefor nye forældre i hele huset

Alle aftener fra 19.00-21.00 – Vi har naturligvis en forventning om at alle børn er repræsenteret – men vi vil gerne vide om I kommer en eller 2 og hvorvidt I kan bidrage med kage eller komme før og brygge kaffe/te – disse info giver I direkte til stuetelefonen

Sommerrytme d. 28. marts – 14. oktober:

Vi går over til sommerrytme fra mandag d. 28. marts – det betyder for vuggestuerne og familiegrupperne at børnene er ude om eftermiddagen. Det er de også i børnehaven som også får store-turdage om mandagen. Der vil fortsat være indedag i børnehaven fredag formiddag, når der ikke er fest. For jer forældre betyder det at tøjet på knager og i kurvene skal være opdateret – hvilket bl.a. indebærer at I skal rydde op dagligt på pladserne sammen med jeres børn og sørge for at alt det tøj der ikke skal bruges er oppe i kurvene så det bliver overskueligt for jeres børn – vi kan sagtens finde ud af at tage kurven ned hvis vi vejret vender.

Pædagogisk:

Garderobe:

Den næste tid vil vi have fokus på børnenes perspektiv i garderoben – er der noget der ikke er i orden set fra deres perspektiv? Der skal muligvis justeres på noget efterfølgende, men grundtanken er; Orden = Overblik Hvordan kan vi bedst hjælpe børnene, skabe nogle omgivelser der fordrer deres udvikling, netop i garderoben? – og der kan I som forældre hjælpe med det som er beskrevet ovenfor.

Selvhjulpenhed:

En vej til frihed er selvhjulpenhed og vi arbejder med at; det som barnet kan, detskal barnet, og det barnet ikke kan, det skal barnet øve sig på – vi er der som voksne naturligvis når det ikke går, men udgangspunktet er at de prøver selv først, og lige her er det jo vigtigt at se at de virkelig prøver og at holde sit eget behov eller sin egen travlhed væk.

Tur ud af huset:

Når vi går på tur er der meget på spil, det er et stort ansvar at gå ud af de trygge rammer og alligevel insisterer vi på at gøre det hver uge året rundt idet der er så meget vundet for børnene – det at komme ud hvor man ikke er hegnet ind, udforske nye områder, mærke elementerne på en ny måde, løbe frit osv. Inden vi når frem til vores bestemmelsessted følges børnene 2 og 2 og stor lille, de har den samme plads både ud og hjem, og vi synger hele vejen. Formålet med dette er dels sikkerhed; at de store er opmærksomme på den lille og at den lille ser op til den store, hvis de går med bedstevennen bliver det til snak og hygge og fjerner fokus fra alvoren i at færdes i trafikken, så det gemmer vi til vi når frem. På bestemmelsesstedet er de voksne centrum for børnene der kan rende ud og lege – det kræver usædvanligt meget opmærksomhed fra os voksne men det vælger vi for at børnene kan opleve selvstændighed og et gran af frihed.

Fester:                                                                          

Spirefest d. 25. marts:

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel efterfølgende, plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af. Vi har brug for at hvert barn medbringer en mælkekarton (rengjort). Disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fællesskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv. (opslag følger på tavlen i børnehaven og i familiegrupperne). Det er også denne dag at vi sætter vores påskegrene i vand i garderoberne så de i tiden frem til Påske kan blive fyldt med pustede æg. I vuggestuen puster de voksne æg med de store børn og i børnehaven og i familiegrupperne må børnehavebørnene medbringe et pustet æg hjemmefra (der skal være snor i så det kan hænges op og det skal ikke males). Vi har en fortælling i Kirsebærgården om de voksne når de puster ægget – hvilken farve de bliver i hovedet og det er til stor morskab at fortælle sine venner hvilken farve mor eller far blev da det skete… 😊

Februarbrev

February 27, 2022

Kære Forældre

Der mangler stadigvæk en del indbetalinger af det årlige kontingent på 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det nu og jeg ikke skal rykke mere for det – skriv gerne jeres barns navn på indbetalingen.

Skolestart

Vi mangler også stadigvæk også tilbagemelding fra en del skolebørns-forældre – vi har brug for at vide hvornår jeres barn skal starte skole? Send gerne en mail til lise@kirsebaergaarden.dk . Det er muligt først at udmelde sit barn i løbet af august måned – hvis der er nogen der benytter sig af det, vil børnene blive omtalt som sommerferiegæster.

Tilmelding til pasning i uge 7

Deadline er overskredet og derfor gælder det at kun de børn som er tilmeldt kan få pasning og kun i det tidsrum I har skrevet på – det betyder at åbningstiden i den uge er reduceret og afpasset med den nødvendige normering, og det er jeres ansvar at overholde tiderne. Det er også vigtigt at huske at have madpakker med da køkkenet er lukket.

Pædagogisk:

Samling

I alle samlinger gælder det at man må opøve evnen til at indgå i fællesskabet. Det er selvfølgelig under hensyn til de andre og det uden at miste sin egen berettigelse, hvilket bliver udfordret hvis man er vant til altid at blive hørt med det samme man åbner munden eller altid får den plads man helst vil have.

Børnene i Kirsebærgården øver sig i det sociale i alle samlinger der er i løbet af en dag, hvor selvsagt nogen er mere udfordret en andre, hjemme kan I bidrage med at øve det i jeres lille fællesskab, f.eks omkring middagsbordet.

Skoleparathed

Vi har efter vinterferien fokus på de største børns skoleparathed hvilket indebærer at de lærer at tørre sig selv efter toiletbesøg, at de har særlige praktiske arbejdsopgaver at løse i det daglige f.eks være tjenere, kokke, fodermester, brændehugger mm. Det kræver også at man kan være stille og høre efter, at man kan forstå og udfører en stillet (velkendt) opgave, og ikke mindst evnen til at hjælpe de mindre børn hvis behovet opstår.

Fester:

Kyndelmisse fredag d. 4. februar 2022:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid, at lysene som skal bruges i året, bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi støbt bivokslys til alle sammen med de største børnehavebørn, lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene (blot et enkelt og med snor). Børnene må gerne komme klædt i lyseblå/turkis denne dag.

Forårsfest/Fastelavnsfest fredag d. 25. februar 2022:

I Kirsebærgården fejrer vi fastelavn med en gigantisk forårsfest for børnehavebørnene – salen er tryllet om til et tema og dette års tema er ”I skovbunden” Det vil sige at rummet og alle festdeltagerne, børnene og de voksne i børnehaven er klædt ud til dette tema, det kan være mus, egern, ræve, grævlinge, myrer, biller, mariehøner, fluesvampe, anemoner, skovsyrer, snegle, dværge, alfer og meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især; udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….

Januarbrev

December 22, 2021

Kære forældre

Så har vi afsluttet endnu et år i Kirsebærgården, og er klar til at starte på et nyt med mange fornyelser. 2021 blev året med færdiggørelsen af vores indvendige udvidelse og de sidste børn er nu meldt ind i familiegrupperne, selv bærladen er blevet fyldt op og står til nye handler og genåbner torsdag i uge 2 (se vedhæftede vagtplan til bærlade og hønsevagt). Vi har fået en bedre økonomi i 2022 og derfor udvider vi personalegruppen, således at der vil være 5 voksne på næsten alle stuer i løbet af januar/februar måned. Der har været mange rokader og nye ansigter men tingene er lykkeligvis ved at finde et leje igen og på den måde bliver det skønt at gå på ferie velvidende at vi har ro på den front i det nye år.

Morgenkaffe d. 6. januar fra 8.00-9.00

Dorthe (Solbær og tidl. Jordbær) har været i Kirsebærgården fra den spæde start, har 10-års jubilæum 1. januar (hun startede først i praktik) og vi vil rigtig gerne give hende en ordentlig fejring så vi håber I vil komme og gøre morgenen festlig for hende…

Årligt kontingent

Der er opkrævning til det årlige kontingent her i januar hvor I skal indbetale 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det helt af jer selv uden at vi skal rykke for det, og husk at skrive jeres barns navn på indbetalingen. De børn der starter i 2022 skal ikke indbetale kontingent.

Forældremøde 13. januar kl. 19.00

Vi har fælles forældremøde med oplægsholder og som altid må I meget gerne melde jer til på stuetelefonerne så vi får overblik over hvor mange der kommer og også som vanligt har vi brug for kaffe og te bryggere samt kagebagere 😊

Forældresamtaler på Brombær 17. januar og 18. januar

Vi har planlagt de i november aflyste samtaler til nye datoer med samme tidspunkt og den opdateret oversigt hænger på tavlen

Skolebørn

Da vi nu er fyldt op med børn og først kan tilbyde nye pladser når nogle går ud har vi brug for at kende datoen for udmeldelse af skolebørnene. Det ”normale” er at de bliver og er med til sommerafslutningen og kan også komme på den anden side af ferien som ”sommerferiegæster” hvis vi får det at vide senest 1. februar. Der er rigtig mange forældre til kommende børn der står og tripper for at kende dato for opstart og vi vil derfor bede jer der er forældre til kommende skolebørn at melde tilbage til mig på mail lise@kirsebærgården.dk i løbet af januar hvornår jeres børn går ud.

Skoleudtalelserne er færdige! – vi har grundet alt for stort arbejdspres været nødt til at vente med at lave dem til vi har haft tid og rum til det og det har der været den seneste uges tid så de ligger klar nu til udlevering. I får et print og skal passe rigtig godt på det, da vi ikke sender det rundt til diverse skole – det står I selv for. Ligeså laver vi, som jeg har skrevet før ikke andre end den I får udleveret, også selvom skolerne ønsker noget andet. Sidst men ikke mindst er der lavet 5-års status på de børn der ønsker udsat skolestart – dem hvor det ikke er besluttet laver vi også på så de er klar i januar.

Indkøring af nye børn

Vi har nye børn på alle stuer – 20 i alt, så vores fokus den næste måneds tid eller to er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op. For de mindste er det for nogen første gang man skal passes ude og selvom vi er mange voksne har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vende sig til ikke at være på arm eller skød men ganske enkelt at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed. Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye og for dem der starter i børnehaven vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet. Det I kan hjælpe os med er at sørge for hurtige afleveringer/afhentninger og beskeder på sms så vi kan holde fokus på børnene og grupperne som helhed. Det er også en stor hjælp at I afleverer jeres børn stående og ikke på arm 😉

Hellig 3 konger fest 8. januar:

Afslutningen på julen fejrer vi med Hellig 3 konger fest, nu er det de 3 konger som til julespillet kommer med gaver til barnet og den store engel Gabriel har byttet ledestjernen ud med et Hellig 3 konger lys.

Til festen får hvert barn i børnehaven og i familiegrupperne en gave, ligesom også Jesusbarnet får gave. Gaven er et stykke guld (Pyrit), som vi får fra den røde kiste. Dette er for at symbolisere, den tid vi lever i, at intellekt og visdom er tidens store gaver (guldet), og at vi alle har Kristus i os.

I ønskes en glædelig jul, samt et velsignet Nytår!

Decemberbrev

December 6, 2021

Kære forældre

Grundet vores udfordringer med sygdom i Kirsebærgården har vi valgt at være mere udendørs, særligt i børnehaven. Det kræver rigtig meget fokus på tøjet og som en del af jer allerede har opdaget har vi nogle andre erfaringer mht. påklædning end de gængse, ikke desto mindre så er vi sammen med børnene dagen igennem og derfor er erfaringerne brugbare. Det der skal være tilgængeligt lige nu er:

 • Uldundertøj
 • Regntøj (ikke forede regn-dragter) der kan komme uden på en flyverdragt på en måde så barnet kan bevæge sig frit, dvs. ikke for stort eller for småt.
 • Vinterstøvler med velcrolukning eller til at stikke i (ikke snørrebånd eller elastiklukninger)
 • Gummistøvler der er forede – alternativt alm. Gummistøvler der kan indeholde uldsål og tykke sokker
 • Tykke trøjer – helst uldtrøjer
 • Termotøj – på ikke så kolde dage bliver det for varmt med flyverdragter under regntøjet.
 • Elefanthuer (dvs også en ekstra i kurven)
 • Vanter + ekstra i kurven – uldvanter er klart de bedste og helst hjemmestrikkede i tyndt uldgarn med kun tommel. Fingervanter uden uld og luffer hvor man ikke kan bruge hånden duer ikke
 • Kurven skal indeholde: et helt sæt skiftetøj i rigtig størrelse og til årstiden + ekstra hue og ekstra vanter. Læg gerne regntøj, trøje og termotøj i kurven.
 • Huehuset skal i børnehaven indeholde
  • Hue øverst
  • Vanter i midten
  • Sutsko nederst
 • I vuggestue og familiestue
  • Hue øverst (eller på knage)
  • Sutsko nederst
 • Sørg for at rydde op på pladsen når I går hjem – tjek kurven og huehuset for rigtigt indhold og når I kommer om morgenen læg det i kurven der ikke skal på så det bliver enkelt og tilgængeligt i børnehøjde.
 • Tydeligt navn i alt og tag kurven med hjem når den står på bænken
 • TAK! 😉

Forældresamtaler på Brombærstuen

Vi afholder de tidligere aflyste forældresamtaler på brombærstuen mandag d. 17. januar og tirsdag d. 18. januar.

Støtteforening:

Vi har brug for ekstra kræfter til vores støtteforening og beder hermed om 2 forældre fra familiegrupperne der kan hjælpe med diverse opgaver, den første er at komme kl. 13. d. 17. december og hjælpe med at lave kaffe/te og varme æbleskiver mm.

Pasning d. 23. december

Der vil hænge opslag på alle tavler hvor man skal skrive sig på til pasning senest tirsdag d. 14. december – husk at skrive det korrekte tidsrum barnet har brug for pasning!

Julemåneden

December måned er julemåned og det bærer livet i Kirsebærgården præg af – vi startede med adventsspiralen fredag og har nu adventskranse på alle stuer. Torsdag d. 2. december er der tur for de store børn til marionetteater. Vi skal bage småkager og pynte op på stuerne og børnehaven og familiegrupperne får sikkert besøg af Nisse Nils/Gammel Nissen og måske har han guldnødder med – en til hvert barn, så nogle må vente længe, andre får hurtigt, der er nok at se til for en nisse. Det særlige ved guldnødderne er at børnene oplever at det ikke handler om tingenes størrelse eller værdi (set i kroner og øre), men med hvilken ånd det er givet.

Der er også julekrybbespil dagligt, med Josef, Maria og det lille jesusbarn, i størstedelen af december måned spilles det, først som bordspil og efterfølgende af børnene som aktører – for børnene er krybbespillet ligesom eventyret og derfor vigtigt ikke at dyrke eller tale særlige roller op, alle roller må være med for at eventyret kan spilles, det er ikke så vigtigt hvem der er hvad. Vi sørger for at de største børn prøver alle rollerne i videst muligt omfang. Krybbespillet fortsætter frem til Hellig 3 konger d. 7. januar 2022

For børnene i vuggestuen er der også krybbespil, men i form af bordspil for de store og pynt for de små.

I december måned fjerner vi ugerytmen som normalt fylder for at give plads til ovennævnte julerier uden at det dermed bliver for presset.

Det er vigtigt at komme meget præcist til nedenstående arrangementer af hensyn til børnene.

 1. december kl. 15.00-16.00 Juleafslutning i vuggestuen

 

 1. december kl. 14.00-16.00 Juleafslutning i familiegrupperne

 

 1. december kl. 14.00-16.00 Juleafslutning i børnehaven

Forældrecafe

December 6, 2021

Tema:

Det aktive barn – Leg, fantasi, bevægelse, skærmtid
Tirsdag den 7. december kl. 19-21

▪ Hvorfor er det vigtigt at børn leger og er i bevægelse?
▪ Hvad betyder det, når barnet leger og bevæger sig for
lidt?
▪ Hvordan er vi som voksne forbilleder for børnene?
▪ Hvordan giver vi vores børn en dannelse i forhold til leg,
bevægelse og fornuftig skærmtid?

Tilmelding til Lise på mail Lise@kirsebaergaarden.dk eller
mobil 23 31 28 67.
Pris og betaling
Forældre til børn i Kirsebærgården: 150 kroner. Forældre på venteliste og
andre: 200 kr. Betaling med mobilepay på 813940 til Kirsebærgårdens
støtteforening

Novemberbrev

October 24, 2021

Kære Forældre

Det nye køkken står færdigt, bærladen er på vej og den sidste stue åbner i morgen og dermed er vores udvidelse ved at være helt på plads – der mangler stadigvæk at fylde op med børn og personale men det er jo en proces over tid!

 

Vinterrytme

Husk at vi starter indenfor på alle stuer fra i morgen da vi har taget hul på vinterrytmen igen og det betyder at vi er inde om eftermiddagen, både i vuggestue, familiegrupper og børnehave – i børnehaven er det dog undtagen fredag. Det betyder også at det bliver koldere og derfor husk at vi anbefaler uldundertøj i alle måneder med ”r” – vi tager gerne alt det andet af hvis det bliver for varmt indendørs – men jorden er så kold nu så børnene hurtigt bliver kolde hvis de ikke har uldundertøj på (alternativt; silke)

 

Håndsprit, håndvask og cykler!

Sørg for at voksne spritter hænder ved indgangen og at børnene først bliver afleveret når de har vasket hænder – gode vaner der holder ind i fremtiden! Apropos vaner så er der ikke længere mulighed voksencykelparkering i gården andet end ved aflevering/afhentning – ikke i løbet af dagen ☹

 

Forældresamtaler:

På alle tavler hænger der opslag med tid til forældresamtale i november – I kan bytte indbyrdes, stuen skal blot vide det en uge før. Der er afsat 25 min til hver samtale, så det er vigtigt at passe tiden og en god ide at være forberedt. Med sidste nyhedsbrev var den overordnede dagsorden for samtalen vedhæftet. Vi holder ikke erstatningssamtaler såfremt I bliver forhindret.

 

Skoleudtalelser:

I løbet af vinteren udarbejder børnehavestuerne skoleudviklingstjek, som er vores bud på en skoleudtalelse. Når de er færdige, får I dem udleveret, og I skal passe godt på dem, for det er jer der skal videregive dem til jeres barns skole. Vi sender dem ikke på grund af reglerne om persondata, og vi laver heller ikke andre skoleudtalelser end den omtalte: I vil dermed være forberedte, når skolen beder om det.

 

Trivselstjek

I løbet af oktober har vi lavet trivselstjek på alle stuer – så vi overordnet får et frisk kig på alle børn og dermed noget konkret at tage udgangspunkt i til forældresamtalerne, som vi har her i november.

 

Pædagogisk

Indeleg – børnehave

Som en naturlig konsekvens af at vi fra efterårsferien og frem til påske er mere indendørs, er vores fokus lige nu på at skabe rum til indeleg. Vi er for det første optaget af at give plads til den frie leg og samtidig sikre, at der er et miljø, hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, – selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. På den anden side er det vores mål for gruppen at fremme fællesskabet – men i det også at kunne være med sig selv, og at kunne lege sammen med en mængde andre, uanset alder, køn og baggrund. At børnene derved lærer at være ven med dem der byder sig til, og lærer at løse konflikter indbyrdes, samt lærer at bede om hjælp fra de voksne, når det bliver for svært. Målet for det enkelte barn er at udvikle og engagere sig fantasifuldt i legen, at udfolde sig fysisk, være tryg og kunne opretholde sine egne grænser.

 

Indeleg – vuggestue

For de små børn er det væsentligste fokus at skabe tryghed og tillid til at være i rummet med alle de andre børn og de voksne. Derfor bruger vi voksne vores kræfter på at skabe små rum i det store, så alle kan være med inklusiv de nyeste og mindste børn, uden det dermed hindrer de største i at udfolde sig. De små øver sig i både at udnytte rummet og i at lade sig afgrænse af rummet eller af de andre børn, samt på sigt at indgå i legerelationer, som oftest først ses i det sidste halve til hele år i vuggestuen.

 

Indeleg – familiegrupperne

Er naturligt en kombination af det ovenstående og i en tid vil vi samle alle børn fra begge stuer om eftermiddagen, for på den måde at lave opdelingen så blid som mulig og fordi der endnu ikke er så mange børn

 

Fester

Lanternefest – D. 12. november fra 17-19 ca.

Lanternefesten i børnehaven/familiegrupperne er en fest for forældre og bedsteforældre, små søskende kan med fordel blive passet hjemme da hele festen stort set er udendørs og det er mørkt. Større søskende er meget velkomne men det er vigtigt at I forældre tager ansvar for at de ikke ødelægger festen for børnehavebørnene ved at lave grin med det hele eller fortælle hemmelighederne til de små.

I tiden op til festen laver vi lanterner til børn og personale, vi hører eventyr om Gamle Morten og sørger for at rydde rigtig godt op udenfor så han ikke falder på sine gamle ben hvis han skulle komme forbi…

I naturen mærker vi kulden og mørket efter en lys og varm sommer, alle bladene blæser af træerne man kan næsten sige at naturen rådner og forgår omkring os, og som menneske har man lyst til at blive under dynen eller ligge foran ilden. Heldigvis har vi alle et kim som ligger og lyser inden i os, hvilket alle blomsterløgene er et symbol på. Vi skal tænde vores indre lys for at finde vej ud af mørket.

Selve festen går ud på at vi mødes i mørket og med hver vores eget lys (lanternen) går vi i fællesskab syngende gennem mørket og der håber vi på at møde Gamle Morten som passer på naturen og dyrene når mørket har sænket sig. Festen byder også på suppe (fra støtteforeningen) og boller (fra jer) og sidst men ikke mindst så håber vi på at Gamle Morten som traditionen byder har småkager med (fra Maren hans kone) – der er naturligvis også eventyr i salen.

 

OBS! Hele Kirsebærgården lukker kl. 14.00 og børnene skal være tilbage med forældre kl. 17 præcis.

 

Husk varmt tøj og lightere i lommen!

 

Adventsspiral – D. 26. november

Advent betyder at komme (herrens komme). Det er den tid, hvor vi venter på lysets komme. Lyset vender tilbage efter vintersolhverv d. 21. december. Den lilla farve bruges som tegn på en forvandling af mennesket ved at blande den røde og den blå farve. Dette kommer sig af, at Mikaels-tiden er ovre, og vi går igennem en forventningsperiode med øje for det kommende Jesusbarns fødsel og dermed lysets komme. Ved afholdelse af adventsspiralen fordybes mennesket i sit hjertes indre varme ved at tænde et personligt lys ved hjælp af et stort lys, som placeres i spiralens midte. Når vi går ud af spiralen, bærer vi vores eget lys med ud til fællesskabet. Sammen skaber vi lys i mørket. Adventsspiralen er en meget inderlig fest som definerer starten på julemåneden. Der bliver lagt en stor granspiral på gulvet i salen (i familiegrupperne vil det være på hyldebærstuen) og inde i midten står et stort lys tændt. Salen er bortset fra lyset i midten – mørklagt. Hvert barn går en efter en ind i midten og tænder sit eget lille lys ved det store, går ud og sætter sig i en kreds om spiralen, således at hele spiralen til sidst er lyst helt op. Mens vi går spiralen synger vi julesange. Hvert barn får sit ”æble-lys” med hjem efter festen.

Forældrecafe

October 16, 2021

Forælder-café i Kirsebærgården
Forælder-café er en foredrags- og samtaleaften, hvor
Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og praktiske
råd til at tackle hverdagens udfordringer

Tema:

Søvn og måltider

Tirsdag den 16. november kl. 19-21
▪ Hvorfor er søvn og måltider vigtige for små børn?
▪ Hvad betyder det, når barnet får for lidt søvn og spiser
for lidt?
▪ Hvordan påvirker ro og rytme barnets evne til at spise
og falde i søvn?
▪ Hvordan skaber vi gode rammer for måltider og søvn i
vores familie?
Tilmelding
Tilmelding til Lise på mail Lise@kirsebaergaarden.dk eller mobil 23 31 28 67.
Pris og betaling
Forældre til børn i Kirsebærgården: 150 kroner. Forældre på venteliste og andre:
200 kr. Betaling med mobilepay på 813940 til Kirsebærgårdens støtteforening.
Støtteforeningen står for kaffe, the og kage i pausen.