Årsrapport 2023

Author:

Årsrapport Privat Institutioner

Det pædagogiske tilsyn føres i overensstemmelse med Vejledning om Dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service – kap. 7.

Grundoplysninger:

Dato: 07.11.23
 
Institutionstype: Integreret institution 2 småbørnsstuer 2 børnehavestuer 2 familiegrupper
Antal Vuggestuebørn:44
Antal Børnehavebørn:89
Normering:30 + 8
Heraf antal uddannede pædagoger:17
Børnelister:ok
Børne- og straffeattester:ok
Selvregistrering:ok
Mødeplan:ok
Navn Tilsynsførende: RJ
Institution: Kirsebærgården
Adresse: Strandlodsvej 48
Postnr.2300Kbh. S
Leders navn: Lise Lorentzen
Leders tlf.nr.: 23 31 28 67
Souschefs navn: Dorthe K. Strøbech
Institutionens tlf.: 23 31 06 62
E-mail: kontakt@kirsebaergaarden.dk
 
Bestyrelsesformandens navn og tlf.nr.
Navn:Sunniva Uggerby
Tlf.nr.27 50 63 62
E-mailsunniva@underprotection.dk

Aktuelt:

Dagens møde forgår mellem den pædagogiske leder Lise (PL) og tilsynsførende.

Institutionen er ramt af en omfattende vandskade over familiestuerne. Der er sat stillads op og arbejdet er netop påbegyndt. Stilladset skal stå i halvanden måneds tid, derefter arbejdes der videre indefra. Den samlede estimerede tid er 4 måneder. PL er opmærksom på, at det slider på personalet, som er vant til at arbejde lige ved siden af hinanden og hjælpes ad i dagligdagen. Det er besværliggjort af etageadskillelsen. Samtidig går vi ind i en årstid, hvor alle er mere inde.

Det er en sag, der kræver og har krævet meget tid hos ledelsen.

Vi berører kort, at institutionen har en lang venteliste, at de har gang i flere sager med PPR, og så har de gennem året arbejdet med forældrerollen og bl.a. haft Sofie Münster ude og holde foredrag for forældrene.

De overvejer at tilbyde forældrene en konsultation hos pædagogisk- og administrativ leder om forældrerollen, hvis forældrene har et behov.

Ved sidste årsrapport berørtes kravet om en årlig legepladsinspektion, og Kirsebærgården har nu tilsyn en gang om året. Tilsynet har været der for nylig, og der var kun en anmærkning på Fuglereden, der kan gynge for højt. Så det får institutionen udbedret.

Den styrkede læreplan:

1. Er læreplanen offentlig tilgængelig?

Læreplanen er at finde på hjemmesiden.

2. Har institutionen beskrevet et pædagogisk grundlag hvor alle ni elementer er medinddraget og har institutionen beskrevet retningsgivende refleksioner og eksempler på, hvordan de arbejder med at omsætte elementerne i det pædagogiske grundlag

i deres pædagogiske praksis?

Kirsebærgådens pædagogiske grundlag er godt beskrevet i læreplanen, og de kommer omkring alle ni elementer. Der beskrives og reflekteres over, hvordan de i dagligdagen omsætter teorien i praksis.

Status

Ny indsats:

Tilpas Indsats:

Vedligeholdt indsats: X

Øvrige krav til Læreplanen:

Inddragelse af lokalmiljøet

4. Er det beskrevet hvordan institutionen inddrager lokalmiljøet i forbindelse med at etablere pædagogiske læringsmiljøer for børn?

De går ture i lokalmiljøet og til stranden. Når de går igennem det nærliggende boligområde, så kommer der nogle faste ældre mennesker ud på deres altan og vinker og takker for sangene.

Ved den årlige Michaels basar, som afholdes i institutionen, sættes der sedler op i hele kvarteret og alle fra nabolaget er velkomne. PL fortæller at det er en stor årlig begivenhed, hvor de i Kirsebærgården gerne vil vise alle der har lyst til det, hvad det er for et sted. De oplever dog, at der kommer færre og færre fra området, som årene går, og PL tænker, at det er fordi nyhedens interesse har lagt sig.

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: X

Børnemiljøperspektiv

4. Hvordan arbejdes der med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø?

Læringsmiljøet skal afspejle overskuelighed, derfor er det vigtigt for dem, at indretning og æstetik prioriteres. Det skal være tydeligt for børnene hvilke legemuligheder der er, hvor kan man fx bygge, lege vildt, tegne, løbe osv.

Der ryddes op flere gange dagligt, så alle er med til at passe på tingene og gøre miljøet indbydende og tilgængeligt for alle.

Hvordan bliver børnene inddraget i vurderingen af børnemiljøet?

Hvert år har PL et projekt med at folde æsker med de større børn. Her bruges tiden til at spørge børnene ind til deres oplevelse af at gå i Kirsebærgården. Børnenes vurderinger bruges til at ændre ved miljøet, hvis deres svar giver anledning til det.

Personalet sammensætter faste legegrupper blandet af større og mindre børn. Så bliver den enkelte gruppe vist et sted, hvor de skal lege. Det gør de for at gøre børnenes valg af lege og legekammerater mere fleksible.

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: X

Læreplanstemaer

5. Hvordan arbejdes der med de seks læreplanstemaer?

Der kan læses ud af læreplanen, at der er en god forståelse for, at der foregår læring gennem hele dagen.

Der er en beskrivelse af hvert af de seks temaer og under hvert temaer reflekteres der over, hvordan temaet tænkes ind i Kirsebærgårdens hverdag.

Har institutionen beskrevet retningsgivende refleksioner og eksempler på, hvordan deres pædagogiske læringsmiljø understøtter de seks læreplanstemaer og målene for disse?

Herunder:

1. Alsidig personligudvikling

2. Social udvikling

3. Kommunikation og sprog

4. Krop, sanse og bevægelse.

5. Natur, udeliv og science.

6. Kultur, æstetik og fællesskab

Ved sidste årsrapport skulle der justeres i forhold til temaet Natur, udeliv og science. Kirsebærgården beskriver, hvordan de lader børnene gribe naturen og naturens undere. De er nysgerrige sammen med børnene og viser dem vigtigheden i at nyde det, naturen giver os og samtidigt at passe på den. Der åbnes for det matematiske ved at tælle med børnene samt gennem lege og sanglege.  

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: X

Evalueringskultur

6. Er det beskrevet i læreplanen, hvordan de arbejder med at skabe en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø, samt hvordan de evaluerer den pædagogiske læreplan mindst hvert andet år?

Læreplanen evalueres en gang årligt på en personaleweekend. Når de mødes, skal alle have læst læreplanen og så gennemgår de, om det der står, også er det, de gør i praksis.

Årstidsfesterne er stor del af hverdagen i Kirsebærgården, og de evalueres på hver stue ud fra et skema, som PL har udformet. PL samler svarene fra alle stuer, og så evaluerer de samlet på efterfølgende personalemøde. Der lægges vægt på i evalueringsskemaet, at der ikke kun evalueres på det praktiske, men især på indholdet – hvad fik børnene ud af det?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: X

7. Hvordan har I inddraget forældrebestyrelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan?

Læreplanen sendes i den reviderede udgave til bestyrelsen efter personaleweekenden i maj, den tages efterfølgende op på Bestyrelsesmødet inden den endelig godkendes og sendes til forældrene.

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: X

Tilsynets observationer og dialog om praksis.

Ved de to tilsyn i 2023 er der observeret en god pædagogisk praksis.

Ved begge tilsyn oplevedes en god stemning og der sås glade og trygge børn. Der er god planlægning, så personalet kan koncentrere sig om børnene.

Ved dagens samtale er der ikke yderligere kommentarer til rapporterne. Det gode arbejde i Kirsebærgården kan fortsætte og vedligeholdes.

1. Sociale relationer

— positiv voksenkontakt hver dag

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: X

2. Inklusion og fællesskab

— børne- og ungefællesskaber til alle

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: X

3. Sprogindsatsen

— muligheder gennem sprog

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: X          

Samlet tilbagemelding:

Læreplanen virker til at være et levende arbejdsredskab i Kirsebærgården. Der ses fin sammenhæng mellem det skrevne og de observationer, der er gjort på tilsynene. Der er en god evalueringskultur i institutionen, hvor det sikres, at alle medarbejdere kan tage del i det skrevne og være med til at omsætte det i praksis.