Tilsynsrapport 21.03.2023

Author:
Tilsynsrapport
Institution:  Kirsebærgården
Dato:                     Tilsynsførendes navn:                      Anmeldt/uanmeldt besøg:                     21.03.22                RJ                                                             Anmeldt     
Vagtplan:             Straffe-og børneattester:                    Børnelister: Ok                         Ok                                                             Ok
Normering: Blåbærstuen (1-3 år); 14 børn og 4 voksne hvoraf 2 er uddannede Solbærstuen (1-3 år); 16 børn og 5 voksne hvoraf 3 er uddannede Brombærstuen (3-7 år); 30 børn og 5 voksne hvoraf 4 er uddannede (plus 1 studerende) Jordbærstuen (3-7 år); 30 børn og 5 voksne hvoraf 2 er uddannede Hindbærstuen (1-7 år); 22 børn og 5 voksne hvoraf 3 er uddannede Hyldebærstuen (1-7 år); 22 børn og 5 voksne hvoraf 2 er uddannede   Antal børn i dag: 27 vuggestue, 57 børnehave og 35 familiegruppe.  

Aktuelt:

Det er tilsynets første besøg i Kirsebærgården, så en stor del af tilsynet foregår i samtale med Pædagogisk leder Lise, der informerer om husets historie, om pædagogikken og dagligdagen. Vi har en dialog om de børn, der har særlige behov. Efterfølgende viser Lise rundt i huset, hvor vi bl.a. gør et lidt længere ophold i en garderobe.

Lise informerer om, at der er ansat et par pædagoger, som starter i løbet af de næste måneder.

Dagens aktiviteter:

En af børnehavestuerne og en af familiestuerne har stuemøde. Børnene, fra den stue der har møde, passes af den anden stue udenfor; dvs. at børnehavebørnene er i haven og familiegrupperne er på tagterrassen.

Tilsynets observationer og dialog om praksis:

Tilsynet ankommer gennem haven. Her er mange børn og voksne i fuld aktivitet. Enkelte børn er ved at blive afleveret af deres forældre. Der er tændt bål, og der sidder en voksen og har opsyn med det. Alle virker optagede af leg og aktiviteter, og der er glade og rolige stemmer.

Jeg bliver mødt af den administrative leder Bjarne, der kan se, at jeg ser søgende ud, og han viser mig ind på kontoret, hvor Lise og jeg taler sammen.

Efterfølgende på rundvisningen kommer vi gennem de to vuggestuegrupper, som er i gang med frokosten på hver deres stue. På begge stuer sidder børn og voksne fordelt rundt om bordene, og der er hyggelig stemning. Der er begge steder besøg af større børn fra børnehaven, der glade fortæller Lise om, at de er der for at hjælpe de yngre.

På både tagterrassen og i haven er børnene i fuld gang med leg. De voksne er fordelt rundt blandt børnene, nogle laver sysler, mens de har øje på børnene. Andre er i aktiviteter med børnene. Flere børn kalder på Lise, for at fortælle og vise forskellige ting. Bl.a. viser en, at hun har en anden hue på end hun plejer, en fortæller, at Lise ikke vil se ham i morgen, for han skal ud at rejse. Enkelte spørger nysgerrigt til, hvem jeg er. Der er i det hele taget en glad og frimodig stemning blandt børnene.  

Vi slutter rundvisningen i garderoben, hvor en af børnehavegrupperne netop er på vej ind. Børnene kommer ind og fordeler sig rundt på deres pladser, hvor de fleste går i gang med at tage deres tøj af. En af de voksne tager et barn i hånden og sammen går de hen til barnets plads, hvor den voksne hjælper og guider med at få tøjet af. Når børnene har fået tøjet af, går de ud og vasker hænder.

Et af de yngre børn kæmper lidt med en flyverdragt, der har sat sig fast i støvlen, og Lise siger til et af de større børn, om han ikke lige kan hjælpe, og det gør han gerne.

To af de større børn har en opgave med at få fejet gulvet. En af dem har den store kost og tager sig af den grove fejning, en anden har den lille kost og fejebakke og sørger for at få fejet sandet op og returneret det til haven. De er meget omhyggelige med opgaven, og den, der venter med fejebakken, udviser stor tålmodighed med at vente på den anden.

En af de helt yngste børn vil ikke tage sit tøj af og bliver ked af det. Der kommer en voksen til, som sætter sig ned og giver sig tid til at hjælpe barnet med at få tøjet af. Der lirkes lidt og hives lidt i tøjet fra den voksnes side, men meget af det får barnet gjort selv. Til slut går de med hinanden i hånden, som de sidste ud og får vasket hænder.

Udenfor døren står den anden børnehave gruppe på række og venter tålmodigt på at komme ind i garderoben.

Rundvisning og tilsynet slutter for i dag.

1. Sociale relationer

— positiv voksenkontakt hver dag

1. Er det pædagogiske personale imødekommende og lydhør overfor børnene?

2. Taler personalet med børnene om deres oplevelser og ideer, bærer samværet præg af interesse for børnene?

3. Er det pædagogiske personale til rådighed og tilbyder sin hjælp, når barnet er usikkert, bange eller ked af det?

4. Er personalets sprog og handling tilpasset barnets udtryk, og viser personalets handling overfor barnet, at barnets perspektiv er forstået?

5. Er personalets engagement og opmærksomhed rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Der ses voksne, der er fordelt rundt blandt børnene. De er i samtaler og aktiviteter med børnene. I garderoben kan man se, at de voksne opsøger de børn, der har behov for en hjælpende hånd. Der høres kun rolige og rare voksen stemmer.

2. Inklusion og fællesskab

— børne- og ungefællesskaber til alle

1. Er der adgang til forskellige legemuligheder fx rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk udfordrende leg?

2. Hjælper det pædagogiske personale de børn, der sidder passivt, går formålsløst rundt og/eller forstyrrer legen for andre med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet? Er der balance mellem voksen- og børneinitierede aktiviteter?

3. Hjælper det pædagogiske personale børnene med at løse konflikter, hvis de ikke selv kan, ved at tale om, hvad der skete?

4. Sørger det pædagogiske personale for at børnene inddrages i dagligdagens opgaver og rutiner?

5. Bærer samværet mellem børnene præg af, at alle børn er med i børnefællesskaber med positive barn-barn relationer?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Der ses børn i aktivitet, og der foregik mange forskellige aktiviteter. Umiddelbart indgik alle børn i positive fællesskaber, der blev ikke observeret gråd eller konflikter på rundvisningen. Det er tydeligt, at der lægges vægt på, at børnene har øje for hinanden og hjælper hinanden.

3. Sprogindsatsen

— muligheder gennem sprog

1. Understøtter det fysiske læringsrum børnenes sproglige udvikling (plakater, billeder, dekorationer, dokumentation mv.)? Er der materialer (fx bøger, spil og klæd-ud-tøj) tilgængelige for børnene, og inviterer ruminddeling og indretning til forskellige lege og aktiviteter, herunder sproglig interaktion mellem børnene (fx læsekrog, malerværksted, rytmikrum)?

2. Er der gode betingelser for kommunikation i form af en god fordeling af voksne og børn, opdeling i mindre børnegrupper og et lavt støjniveau?

3. Arbejdes der systematisk med sprogunderstøttende strategier, og finder der samtaler sted mellem børn og voksne, hvor den voksne bevidst ”udvider” og ”strækker” børnenes sprog?

4. Tilpasser de voksne deres sprogbrug til det enkelte barn med fokus på nærmeste udviklingszone?

5. Lægges der vægt på i den daglige praksis, at der leges med sprog gennem fx rim, remser, sprogleg/sprogfjolleri, sang/sanglege eller læsning?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: På dagens tilsyn observeredes ikke direkte en sprogindsats. Men de voksne er tæt på børnene, de går hen til dem, når de vil i dialog med dem. Indretningen i Kirsebærgården giver også gode betingelser for sproget, da der er mulighed for opdeling af børnene og indrettet med forskellige lege muligheder. Der er også tænkt i at sænke støjniveauet med de materialer, der er indrettet med.

Samlet vurdering og opfølgning:

Dagens observationer er foretaget på et mere overordnet niveau. Det vil sige, at der ikke er eksempler på de helt nære relationer og dialoger mellem barn-voksen eller barn-barn. Men Kirsebærgården opleves som et sted med glade børn og voksne, og hvor der hersker rolig og god stemning.