Årsrapport 2022

Author:

Årsrapport Privat Institutioner

Det pædagogiske tilsyn føres i overensstemmelse med Vejledning om Dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service – kap. 7.

Grundoplysninger:

Dato: 17.11.22
 
Institutionstype: Integreret institution 2 småbørnsstuer 2 børnehavestuer 2 familiegrupper
Antal Vuggestuebørn:48
Antal Børnehavebørn:82
Normering:32
Heraf antal uddannede pædagoger:16
Børnelister:ok
Børne- og straffeattester:ok
Selvregistrering:ok
Mødeplan:ok
Navn Tilsynsførende: HS
Institution: Kirsebærgården
Adresse: Strandlodsvej 48
Postnr.2300Kbh. S
Leders navn: Lise Lorentzen
Leders tlf.nr.: 23 31 28 67
Souschefs navn: ingen
Institutionens tlf.: 23 31 06 62
E-mail: kontakt@kirsebaergaarden.dk
 
Bestyrelsesformandens navn og tlf.nr.
Navn:Sunniva Uggerby
Tlf.nr.27 50 63 62
E-mailsunniva@underprotection.dk

Aktuelt:

Dagens møde forgår mellem den tilsynsførende og PL Lise.

Orientering vedr. personalet, dvs. ansættelser, uddannelse mv. blev givet ved sidste tilsyn og kan læses i rapporten fra d.04.10.22.

Læreplanen står for at skulle revideres til næste år. Kirsebærgården reviderer deres i maj måned hvert år.  Den nye reviderede udgave vil blive sendt til den nye tilsynsførende når den revideres i foråret 2023.

Der beskrives derfor ikke nye informationer vedr. læreplanen i denne rapport. Teksten fra sidste årsrapport er indsat i kursiv, da det er de samme ting der fortsat gør sig gældende vedr. læreplansarbejdet.

Der afholdes forældresamtaler med alle forældre hen over en måned fra slut okt. til slut nov. Det er et stort arbejde, men giver god mening i forhold til at alle børn er gennemgået – skoleudtalelserne bliver også lavet i den periode. Der bliver sat vikar på og samtalerne afholdes indenfor normal arbejdstid.

Som nævnt i sidste tilsynsrapport, har ledelsen sendt et forældrebrev ud, der affødte forskellige reaktioner, både positive og negative.

Bestyrelsen har givet udtryk for at de gerne ville have været inddraget inden det nævnte forældrebrev blev sendt ud til forældrene.

Dette argumenterer PL for at de ikke vil komme til fremover – ligesom det ikke var tilfældet ved dette brev. Brevet var af en alvorlig karakter og ledelsen vil gerne stå på mål for de informationer og krav der blev givet/stillet via brevet.

Tilsynet har modtaget en kopi af brevet.

Der har været afholdt lanternefest for de største børn og deres forældre, det gik rigtig godt. Alle var optagede af de ting der foregik og stemningen var god.

Der skal afholdes juleafslutning i dec. her er alle med, også de små vuggestuebørn og deres forældre.

I forbindelse med udfyldelsen af selvregistreringsskemaet til Kbh. kommune, taler vi om kravet vedr. en årlig legepladsinspektion fra en kyndig fagperson. Tilsynet informerer om at kommunen desværre ikke kan stille en fagperson til rådighed, men at der findes adskillige private udbydere på området.

Der vil blive tilknyttet en ny tilsynsførende fra det nye år, nærmere information gives senest i løbet af december.

(som nævnt i ovenstående er al skrift indsat i kursiv, klippet ind fra sidste årsrapport)

Dagens samtale finder sted på kontoret ml. tilsynet og pædagogisk leder (PL) Lise Lorentzen.

PL orienterer om at der i Kirsebærgården er blevet ansat 8 nye medarbejdere i forbindelse med de to nye familiestuer.

Familiestuerne er oppe og køre, der mangler pt. 12 nye børn til stuerne (som starter i begyndelsen af det nye år) og til januar starter en ny medhjælper på en af stuerne.

Udover dette er der ansat en medhjælper og en pædagog til huset.

Tre pædagogmedhjælpere fra institutionen er afsted på Steiner pædagoguddannelse løbende.

En pædagog er ved at tage faglig fyrtårn kursus (omhandler læreplansarbejdet).

Den styrkede læreplan:

1. Er læreplanen offentlig tilgængelig?

Læreplanen er pt. ikke at finde på hjemmesiden, men man kan efter ønske, få udleveret et eksemplar i Kirsebærgården.

2. Har institutionen beskrevet et pædagogisk grundlag hvor alle ni elementer er medinddraget og har institutionen beskrevet retningsgivende refleksioner og eksempler på, hvordan de arbejder med at omsætte elementerne i det pædagogiske grundlag

i deres pædagogiske praksis?

I Kirsebærgårdens læreplan er der en god beskrivelse af det pædagogiske grundlag i institutionen.

Alle ni elementer beskrives dog ikke enkeltvis, men når man som læser får læst læreplanen godt igennem, kan man se alle elementer er i spil inde i teksten.

I læreplanen beskrives en kobling fra det teoretiske til den daglige praksis i institutionen, der gives eksempler på hvordan institutionen omsætter det beskrevne grundlag til deres egen praksis i lige netop denne institution. Ligeledes reflekteres der over dette.

I dagens samtale fortæller PL at det er vigtigt for hende, at læreplanen netop gør dette, altså trækker tråde fra det skrevne til det levede liv i dagligdagen.

I Kirsebærgårdens læreplan er der også en beskrivelse af de forskellige aldersgrupper og de tanker og den praksis der arbejdes med i forhold til fx individuelle hensyn i de forskellige alderstrin.

Der er også en beskrivelse af pædagogikken i denne institution, som er Rudolf Steiner – og en gennemgang af hvordan der i Kirsebærgården arbejdes med den antroposofiske tilgang.

Status

Ny indsats:

Tilpas Indsats:

Vedligeholdt indsats: Indsatsen her kan vedligeholdes.

Øvrige krav til Læreplanen:

Inddragelse af lokalmiljøet

4. Er det beskrevet hvordan institutionen inddrager lokalmiljøet i forbindelse med at etablere pædagogiske læringsmiljøer for børn?

I læreplanen beskrives flere steder hvilke muligheder der er i lokalmiljøet og hvilke af disse, personalet benytter sig af med børnene.

I samtalen fortæller PL at de går tur med børnene i nærområdet, og da institutionen ligger tæt på stranden, benytter de sig også af naturområdet dernede. I samtalen fortæller PL at de i institutionen vægter at børnene bliver trygge ved deres eget lokalmiljø, at de fx stifter bekendtskab med de mange hunde der løber løst nede ved stranden, da det er en naturlig del af at bo i netop dette område.

Ved den årlige Michaels basar, som afholdes i institutionen, sættes der sedler op i hele kvarteret og alle fra nabolaget er velkomne. PL fortæller at det er en stor årlig begivenhed, hvor de i Kirsebærgården gerne vil vise alle der har lyst til det, hvad det er for et sted.

Af samarbejde med lokale, nævner PL at lige pt. låner den nærliggende hjemmepleje Kirsebærgårdens personalestue til kurser og mødeaktivitet ca. en gang om måneden.

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Indsatsen kan vedligeholdes – der kan evt. laves et separat afsnit omkring inddragelsen af lokalmiljøet når læreplanen skal evalueres.

Børnemiljøperspektiv

4. Hvordan arbejdes der med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø?

PL fortæller at deres læringsmiljøet skal afspejle overskuelighed, derfor er det vigtigt for dem, at indretning og æstetik prioriteres. Det skal være tydeligt for børnene hvilke legemuligheder der er, hvor kan man fx bygge, lege vildt, tegne, løbe osv.

Der ryddes op flere gange dagligt, så alle er med til at passe på tingene og gøre miljøet indbydende og tilgængeligt for alle.

Hvordan bliver børnene inddraget i vurderingen af børnemiljøet?

PL fortæller at hun taler med de største børn én og én, dette gøres ud fra et spørgeskema (tilsynet får fremvist en kopi). Formålet med samtalerne er at lade børnene komme med en vurdering af deres miljø. Det er vigtigt at det er børnene selv der kommer med deres eget udtryk og at de voksne ikke ansporer til en bestemt holdning.

Der tales også med forældrene til forældresamtalerne om de oplever deres børn får ”noget med hjem” fra Kirsebærgården. Hvis der kommer oplevelser frem der fx ikke er positive, kan personalet gå videre med dette og lave evt. justeringer i miljøet.

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Indsatsen kan vedligeholdes.

Læreplanstemaer

Under dette punkt skal det nævnes at tilsynet havde fået tilsendt en udgave af læreplanen, som manglede afsnittet om de seks læreplanstemaer. Dette afsnit blev udleveret under samtalen – og derfor blev det først læst efter mødet. Dele af nedenstående vil derfor være skrevet efterfølgende og har ikke været en del af samtalen.

5. Hvordan arbejdes der med de seks læreplanstemaer?

Der kan læses ud af læreplanen at der er en god forståelse for at der foregår læring gennem hele dagen.

PL fortæller at de plotter forskellige temaer ind under nogle af de aktiviteter de laver med børnene (fx de mange årlige fester), her skrives også mål ind – lykkes vi og hvordan?

Der ses også forskellige temaer i spil når personalet fx arbejder med måltidet som et fokuspunkt.

Tilsynet bidrager med det perspektiv fra den nye styrkede læreplan, at det ikke længere er nødvendigt at opstille mål for børns læring indenfor et specifikt læreplans tema – arbejdet med temaerne skal ses og arbejdes med i et bredere perspektiv og ikke ses opdelt.

Men hvis det fortsat giver mening rent fagligt for personalet og ledelsen i Kirsebærgården, kan der selvfølgelig arbejdes videre med praksissen.

PL kommer ind på en aktivitet der laves på forældremøderne, her forbereder personalet sig i mindre grupper på et specifikt emne, som forældrene så kan høre om på skift på de forskellige stuer. Her kommer personalet også ind på hvordan læreplanstemaerne er i spil i de forskellige emner.

Hvordan forholder institutionen sig til de to mål under hvert læreplanstema?

De to mål er ikke skitseret under hvert tema – dette kunne gøres næste gang læreplanen skal evalueres, for at sikre at institutionen laver en beskrivelse af hvordan de arbejder med at nå rundt om målene/hvilken forståelse der arbejdes ud fra i denne institution.

Når tilsynet læser hvert mål i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan – Rammer og indhold, og sammenholder teksten i læreplanen der vedrører de seks temaer, læses der en egentlig fin gennemgang og beskrivelse af det pædagogiske læringsmiljø og hvordan de i Kirsebærgården ser de seks temaer udspiller sig i lige netop deres institution, på den måde kan man sige at de forholder sig til de nye mål.

Har institutionen beskrevet retningsgivende refleksioner og eksempler på, hvordan deres pædagogiske læringsmiljø understøtter de seks læreplanstemaer og målene for disse?

Herunder:

1. Alsidig personligudvikling

2. Social udvikling

3. Kommunikation og sprog

3. Krop, sanse og bevægelse.

4. Natur, udeliv og science.

5. Kultur, æstetik og fællesskab

Tilsynet kan læse i læreplanen, at der er en fin forståelse for at inddrage alle seks temaer i dagligdags situationer og i de pædagogiske planlagt situationer.

I afsnittet der omhandler de seks temaer, kommer de i Kirsebærgården med eksempler på hvordan hvert tema udspiller sig i praksis, hvad de gør for at udvikle og stimulere børnene indenfor specifikke temaer, beskrivelserne og refleksionerne er både relevante og varierede.

Tema 4, Natur, udeliv og science beskriver bl.a. at de i Kirsebærgården mener, at den naturvidenskabelige side at naturen, vil barnet stifte bekendtskab med senere i livet og at de ikke støtter op om at tilføre en naturvidenskabelig viden til de børn der går i Kirsebærgården.

Dette kommer i konflikt med de mål som er opstillet lovmæssigt omkring emnet Læs evt. s.44 og 45 i Den styrkede pædagogiske læreplan – Rammer og indhold.

Her er det bl.a. nævnt, at det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal skabe en mental bro mellem den konkrete læring i hverdagen og samtidig have øje for naturvidenskabens forståelser og begreber.

Et af de to mål der vedrører temaet siger: ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk forståelse”. Den styrkede pædagogiske læreplan – Rammer og indhold s.45

Som nævn er afsnittet om de seks læreplanstemaer læst af tilsynet, efter samtalen med PL og derfor er der ikke foregået en samtale om emnet.

I Kirsebærgården må de finde en måde at justere arbejdet med dette punkt på, sådan så de fastsatte mål og rammer på området bliver overholdt, samtidig med at det pædagogiske personale finder det naturligt at præsentere børnene for disse emner. Dvs. praksis skal diskuteres igennem og der skal findes en vej for Kirsebærgården at arbejde med science delen i temaet.

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats: Der er under dette punkt grundige beskrivelser og refleksioner for hvordan læringsmiljøet i Kirsebærgården understøtter de seks læreplanstemaer, samt målene for disse. Indsatsen indenfor tema 4 Natur, udeliv og science skal justeres. Dette kan gøres skriftligt ved evalueringen af læreplanen, men skal selvfølgelig også udspille sig i en justeret praksis, det passer til lige netop denne institution.

Vedligeholdt indsat:

PL fortæller under dagens samtale at dette punkt har der været samtaler om da læreplanen blev kigget på i foråret 2022. Tilsynet vil gennemgå disse tilføjelser ved næste årsrapport.

Evalueringskultur

6. Er det beskrevet i læreplanen, hvordan de arbejder med at skabe en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø, samt hvordan de evaluerer den pædagogiske læreplan mindst hvert andet år?

Der er i læreplanen en god og grundig beskrivelse af hvordan de i Kirsebærgården evaluerer samt dokumenterer.

Læreplanen evalueres en gang årligt på en personaleweekend.

Tilsynet orienterer om, at evalueringen af læreplanen også skal være offentlig tilgængelig.

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Der kan arbejdes videre med punktet.

7. Hvordan har I inddraget forældrebestyrelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan?

PL fortæller at læreplanen sendes til bestyrelsen, de er velkomne til at kommenterer på arbejdet.

Ligeledes sendes årstidsskemaerne også til bestyrelsen (indeholder evalueringer).

Hvis der ønskes yderlige inspiration til hvorledes bestyrelsen fremadrettet kan inddrages, kan der læses i Den styrkede pædagogiske læreplan – Rammer og indhold s.52

Årstidsskemaerne (fire stk.) sendes fortsat til bestyrelsen, læreplanen sendes i den reviderede udgave til bestyrelsen efter personaleweekenden i maj, den tages efterfølgende op på Best. Mødet inden den endelig godkendes og sendes til forældrene.

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Der kan arbejdes videre med punktet, søg evt. inspiration i ovenstående.

Tilsynets observationer og dialog om praksis.

I 2022 er der givet tre x vedligeholdt status i tilsynsrapporterne.

Både ved det anmeldte og det uanmeldte tilsyn i hhv. maj og oktober, observerede tilsynet imødekommende og tilgængelige personaler, positive fællesskaber blandt børnene og et fint udviklende sprogligt miljø.

I samtalen i dag taler vi om tilsynene og PL har ingen kommentarer at knytte til rapporterne eller de beskrivelser tilsynet knytter sine statusser op på.

Tilsynets observationer skal altid læses med det i mente at de noteres som øjebliksbilleder fra den pågældende dag besøget fandt sted og der vil derfor altid opleves forskellige ting på forskellige dage.

Under samtalen ved dagens tilsynsbesøg har PL ikke nogen undrende kommentarer til de tidligere tilsynsrapporter med observationer fra både uanmeldt samt anmeldt besøg.

Tilsynet sammenholder under dette punkt det beskrevne pædagogiske grundlag i læreplanen, (inkl. hvordan institutionen arbejder med de seks læreplanstemaer), med den tidligere observerede praksis oplevet på tilsynsbesøgene.

Der tages udgangspunkt i de tre nedenstående punkter:

1. Sociale relationer — positiv voksenkontakt hver dag

2. Inklusion og fællesskab — børne- og ungefællesskaber til alle

3. Sprogindsatsen — muligheder gennem sprog

Tilsynet observerede på besøgene et fint samspil mellem personalet og børnene, positive børnefællesskaber, samt en generel fokuseret og struktureret indsats i det pædagogiske arbejde med børnene.

I forbindelse med at sammenholde indholdet i Kirsebærgårdens læreplan med den observerede praksis, finder tilsynet at disse har en fin tråd imellem sig.

Samlet tilbagemelding:

Det er tilsynets oplevelse at de i Kirsebærgården fortsat arbejder struktureret og målrettet ud fra deres pædagogiske ideologier og faglighed.

Der er observeret en fin praksis, der opleves til at skabe positive rammer for børnene i institutionen.

Arbejdet med læreplanen virker til at være fint struktureret og alle i personalegruppen synes aktivt inddraget.

Kirsebærgårdens læreplan beskriver grundigt hvilken teori og praksis personalet arbejder ud fra i deres daglige arbejde med børnene. Der ses en tydelig sammenhæng mellem det beskrevne i læreplanen og det levede liv i institutionen. Det pædagogiske læringsmiljø i institutionen opleves som et godt fundament for børnenes trivsel og udvikling.

I denne rapport nævnes at en enkelt indsats skal tilpasses i forbindelse med et af læreplanstemaerne – dette vil være oplagt at tage op når læreplanen skal evalueres, men samtidig kan en drøftelse i den samlede personalegruppe give mening, så alle kan komme med deres perspektiv indenfor det gældende emne.

Indsatserne indenfor de resterende punkter har fået en status af vedligeholdt indsats, der kan derfor bygges videre på den gode praksis der allerede foregår i institutionen.