Archive for May, 2019

Junibrev

May 29, 2019

Kære forældre

 

Grundlovsdag er der lukket så der er tid til at komme til stemmeurnerne endnu en gang

 

Vi har hængt feriesedler op da rigtig mange børn holder længere ferie end de 3 uger vi har lukket og det vil være meget dejligt hvis I vil skrive jeres ferieplaner på så vi ved hvor mange der starter op lige efter ferien – der er også hensynet til de nye børn der skal indkøres som kræver logistik fra vores side og derfor vil det være en stor hjælp.

 

Solcreme skal I selv smøre jeres børn ind i fra morgenstunden – vi sørger for eftermiddagen. Det kan ikke lade sig gøre at låne Kirsebærgårdens hvis man har glemt det, så et godt råd er at købe en creme der kan ligge i barnets kurv så man er på den sikre side.

 

Pædagogisk:

 

Med en veloverstået personaleweekend blev vi færdige med den nye læreplan og derfor får I den allerede nu – årshjulet kommer med næste nyhedsbrev. Der er skåret kraftigt i læreplanen i forhold til tidligere dels for at skabe mere sammenhæng og for at give et bedre overblik således at I forhåbentligt får en bedre forståelse for pædagogikken her på stedet. Vores fokus har netop været på ”hvorfor” vi gør som vi gør og ikke så meget ”hvad” vi gør, sidstnævnte bliver jo uddybet i nyhedsbrevene og på forældremøderne.

 

Udeleg – børnehave

Da vi naturligt er mere ude på denne tid af året er vores fokus lige nu på udelegen. En vigtig del af udelegen er at stifte bekendtskab med elementerne, jord, vand, ild og luft og derfor har vi gjort meget for at dette altid er tilgængeligt, man kan grave overalt, der er stort set altid vand i tønderne, vi vander blomster, har opvaskebaljer udenfor, udover besøg på strandparken og regnvejr. Der er også bål i det omfang vi må, men ildelementet er jo også repræsenteret ved kold og varm på kroppen, og jo længere vi er henne på sommeren bliver der også mulighed for bare tæer i sandet. Luften mærker vi rigtigt på tagterrassen, under solsejlene og på løbeture på stranden. Udeleg handler også om den frie bevægelse, og netop af denne grund laver vi stop undervejs på turen og løber imellem stoppene, nogen går også og bliver optaget af det der er på jorden, det er der frihed og tid til. er optaget af på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er at stifte bekendtskab med naturen og årstidernes skiften. Målet for det enkelte barn er at kunne bevæge sig frit og lære kroppen at kende. For de største børn som snart skal i skole er der storetur om torsdagen, hvor der bliver skruet op for begivenhederne i form at længere ture til nye steder.

 

Udeleg – vuggestue

For de små børn er det bevægelsen og som er det primære fokus, de møder naturligvis årets gang og elementerne særligt i form af vand og jord under leg, og som voksne er vi meget bevidste om vores ansvar for at de små hverken bliver for kolde eller for varme, derfor er der også masser af steder med skygge. Bevægelsen bliver optimeret når de bruger stubbene og gyngen til at balancere på og stubbene er i en højde så også de små kan kravle op og ned. Underlaget i haven er med til at støtte en god motorik, da det ikke er glat og lige så det kræver noget at lære at bevæge sig rundt.

 

 

 

Fester:

 

Pinsefest:

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds. Det er pinse 50 dage efter påskesøndag.
Pinsen er festen for Helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu ord. Tiden mellem Påske og Pinse giver mulighed for at fornemme forskellige veje og forskellige løsninger ud af kriser. Ansvar og alvor må have et modstykke i det lette og legende. Vigtigt at have bevidsthedens lys med i den sovende sommer. Pinsen kaldes også de frie individualiteters fest som hylder kærlighed i handling og tanke. Sandhed gør fri og skønhed forbinder en til verden. Som frie individer kan vi vælge broderskabet. Være fri og samtidig føle sig som en del af en helhed.

I Kirsebærgården fejrer holder vi Pinsefest fredagen før Pinse – Her er hele gården klædt i hvidt og vi skal høre pinseeventyr, flyve med pinsefugle i Lergravsparken, blæse sæbebobler og tænde pinsebålet.

Sommerafslutning for småbørnene onsdag d. 26. juni kl. 15-16:

Et par dage inden ferien mødes vi om eftermiddagen til sommerafslutning for de små, nogle er så store at de skal videre i børnehave efter ferien og andre skal bare holde ferie, under alle omstændigheder vil vi gerne have lov til at sige ordentligt farvel på denne dag. Støtteforeningen laver kaffe og te, stuerne har lavet saft, og I som forældre skal medbringe kage til fællesbord. Det er vigtigt at komme præcis af hensynet til de små….

 

Sommerfest:

Sankt Hans er Johannes Døberen, og det er hans fødselsdag – et halvt år før Jesus’ fødselsdag -, vi fejrer ved midsommerfesten. Johannes Døberens livsopgave var at døbe Jesus Kristus i Jordanfloden. Johannes Døberen siger om sit forhold til Kristus: ”Jeg må aftage. Han må tiltage.” Den del af os, der hører fortiden til, må aftage, for at fremtidsdelen, Kristus kan tage bolig i os. Johannes Døberen var ikke helt inkarneret, men levede i den tilstand, som menneskene var i tidligere, hvor de var langt mere forbundne med den åndelige verden.
I Jesus blev et væsen født, som også var fra himlen, men som inkarnerede sig helt og trådte fuldstændig ind i det at blive menneske. Han gav afkald på al guddommelig storhed og valgte den menneskelige lidenhed. Han påtog sig helt menneskeskæbnens lidenhed, men udviklede i denne lidenhed sønnens kraft – friheden.

Sommerfesten i børnehaven er en helt særlig begivenhed – det er både vemodigt og et rum til stolthed når vi skal sige farvel til de store børn der skal videre i skole og helt særligt bliver det når det er hele familien vi siger farvel til. Det er umuligt at skrive hvad denne dag indebærer men i løbet af dagen – inden I kommer har vi lavet en smuk seance omkring det at give og modtage – til det skal vi bruge en masse blomster, blomster som hvert barn bringer med til det store fælles for så at blive delt ud igen. Vores hovedfokus vil være at lægge vægt på “hjertekræfterne”, både i interaktionen med børnene og hinanden på arbejdspladsen. Vi har talt om hvorledes det ofte er muligt for os at forstå hinanden hvis vi også forsøger med vores indføling og ikke kun gennem rationel tilgang til en problemstilling. En stilhed kan dukke op, når vi stopper op og sætter det “kloge hoved” på stand-by, hvori vi pludseligt kan erkende noget vi ikke har kunnet med tankerne alene.

 

Majbrev

May 2, 2019

Kort resume af det Årlige forældremøde og generalforsamlingen i støtteforeningen

 

Andreas som er afgående formand aflagde beretning fra året der er gået, med ny dagtilbudslov og fokus på nye læreplaner, nyt personale, nye tiltag mm. Bjarne fremlagde økonomien og på trods af nedskæringer, sygemeldinger og etableringer har vi en lille egenkapital på knap 200.000,00 kr. Lise fortalte at hun er på vej tilbage men ikke længere vil være fast tilknyttet en stue, men støtte i hele huset. Der er slået 2 pædagogstillinger op, men vi er ikke desperate og venter gerne på de rigtige kolleger.

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Sunniva mor til Konrad (genopstiller) for brombærstuen for 2 år – Jonna mor til Ole er suppleant
 • Anne for solbærstuen for 2 år – Nina Gry mor til Snerle er suppleant
 • Lasse (ikke på valg) for jordbærstuen for 1 år – Mads far til Lucia er suppleant
 • Pernille (ikke på valg) for jordbærstuen for 1 år – Laura mor til Ingvar og Anna Ingvild er suppleant
 • Udover forældrene deltager Anne-Dorte, Pia (AMR), Dorthe, Trine, Bjarne og Lise i bestyrelsesmøder

Emmy aflagde beretning fra støtteforeningen og hjælpen fra støtteforeningen er uundværlig for afholdelse af fester og andre arrangementer – det er dog altid hyggeligt.

 

På grund af de mange opgaver vil vi gerne udvide til 6 medlemmer (2 går ud) og følgende blev valgt:

 • Anita mor til Oliver for jordbærstuen for 2 år
 • Louise mor til Lucille for Brombærstuen for 1 år
 • Pia mor til Anna for Solbærstuen for 2 år
 • Sophia mor til Leo for Blåbærstuen for 2 år
 • Emmy mor til Felix og Martha for jordbærstuen (ikke på valg) for 1 år
 • Susanne mor til Iris for Brombærstuen (ikke på valg) for 1 år

Så gik vi over til undringspunkt og følgende emner blev vendt:

 

 • Personale der stopper: der var et ønske om at få information om personale der stopper således at man kan støtte sit barn når det spørger ind til det, eller savner. Holdningen i Kirsebærgården er at når en kollega stopper af den ene eller anden årsag ikke at forklare det til hverken forældre eller børn men børnene får det at vide således ”Peter er gået ud af børnehaven” til morgensamlingen på linie med når børn flytter eller skal i skole. Forældre kan søge informationen på hjemmesiden hvor personalet bliver fjernet fra med det samme. Det var der en del indvendinger mod men det står vi fast på – Kirsebærgården er også en virksomhed med personaleansvar og samtidig et antroposofisk sted hvor idealet er at støtte børnene bedst muligt ved selv at håndtere savn og ikke forklaringer til børn.
 • Cykelparkeringen: Vi vil ikke lave regler for cykelparkeringen ud over dem der er – man skal nemt kunne komme igennem til Kirsebærgården og de andre virksomheder og ikke mindst skraldespandene. Så opfordringen er at tænk fællesskabet når I placerer/efterlader jeres og børnenes cykler, kan der være plads til alle…? Der er meget lidt plads men det er betingelserne desværre.
 • Køkkenet: Der var ønske om at genetablere muligheden for at tage en snack med på hjemvejen af resterne fra køkkenet. Det sagde vi ja til men kravet er for at vi skal have denne mulighed:
  • Børnene må ikke gå i køkkenet alene og ej heller selv tage af maden – de voksne sørger for det
  • Man må ikke gå i skabe efter kopper eller andet grej – og naturligvis heller ikke i køleskabene
  • Der er kun den mad der står fremme henne ved døren
  • Personalet inklusiv Metin er ikke servicerende desangående
  • Hav respekt for når der bliver lukket ned og gjort rent

 

 • Der blev takket for muligheden for at kunne lade skolebørnene blive i Kirsebærgården efter sommerferien og frem til skolestart
 • Afslutningsvis blev der takket for debatten

Pasning fredag d. 31. maj – dagen efter Kr. himmelfart:

Der bliver hængt sedler på tavlerne hvor I meget gerne må skrive jer på hvis I har brug for pasning – deadline for tilmelding er torsdag d. 16. maj kl. 9.00

 

Pædagogisk:

Vi er i gang med at udarbejde helt ny virksomheds og læreplan der tager udgangspunkt i den nye dagtilbudslov og de nye styrkede læreplaner – med god vilje er den klar inden sommerferien. Fokus er på en ny styrket evalueringskultur, kort sagt: fik vi gjort det vi ville og virker det efter hensigten…?

Fester:

Påskefest: Vi havde stor succes med Påskefesten, det var en meget rolig og inderlig oplevelse for børnene – I børnehaven var de begejstret med i forberedelserne, Skolebørnene havde en fest med gækkebrevene og de store hjalp de små med at gøre klar i parken inden påske, bygge reder og lægge haremad mm. Til selve festen blev æggene blev fundet i stor stil (de største holdt øje med Bjarne og havde lange forklaringer om at det er ham der er påskeharen), eventyret hjemme i garderoben blev lyttet til i stilhed og børnene lagde mærke til de malede røde æg. Der blev spist frokost med velbehag og klinket æg til dessert. I vuggestuen var børnene meget optaget af at kigge i reden efter flere æg og spurgte flere gange om haren mon kom igen.

 

Majfest d. 4 maj kl. 10-14 ca.:

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen og kransen O for omega – enden og hermed er beskrevet mennesket i midten – nutid imellem fortid og fremtid. Det er også en fest hvor vi i fællesskabets ånd, alle har en ret med til fælles frokostbord, husk at det I medbringer skal svare til det I spiser, så vi ikke kommer til at mangle mad som det er sket før. Festen går ud på at få ordnet majstangen, med krans og silkebånd for naturligvis at danse om stangen alle mand til sidst. Så smør sangstemmerne, i år sørger vi for kopier så ingen kan undslippe… Bjarne vil også sørge for mindre arbejdsopgaver så der ikke opstår kedelige stunder og afslutningsvis skal vi have eventyr i salen.